[DajSięPoznać#12] F# Type Providers – przejęcie kontroli nad IntelliSense

Wstęp

Muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem na KGD.NET prezentację o F# to Type Providers zrobiły na mnie duże wrażenie. Typy danych wraz z metodami i propercjami generowanymi “w locie” na podstawie connection stringa do bazy czy url do REST-owego serwisu wyglądały nieco  magicznie. Community wokół F# zbudowało sporo takich providerów dostępnych jako paczki NuGet-owe.

Postanowiłem też napisać swój własny. Jego statycznym parametrem będzie nazwa polskiego miasta i wokół niej na podstawie danych z wikipedii zostanie zbudowany obiekt z propercjami zasilonymi podstawowymi danymi na temat dzielnic tego miasta.

Code Quotations

Type providers wykorzystują mechanizm code quotations będący odpowiednikiem drzew wyrażeń z C#. Ich zadaniem jest budowa abstract syntax tree (AST), przetwarzanego w przypadku type providerów “w locie”, tak, by zasilić danymi IntelliSense. Code quotations najczęściej tworzy się poprzez quoted literals. Te z podwójnymi małpami nie reprezentują typu, natomiast w przypadku małp pojedynczych, typ również musi zostać wyspecyfikowany. Przykład:

<@@ fun x y -> x*y @@>

Autoopen i helpery

Tworzenie własnego providera warto rozpocząć od doinstalowania startera dostarczającego zestaw pomocniczych funkcji.

abc

Dodatkowo swoją logikę umieszczam w auto-otwierającym się module, tak, by funkcje były dostępne od razu po załadowaniu dll-ki przez Visual Studio. W tym przypadku, kod zasilający danymi dostarczane typy będzie parsował tabelki z wikipedii.

[<AutoOpen>]
module ProviderHelpers

open FSharp.Data
open ProviderImplementation.ProvidedTypes


let tableRowToMap(trs:seq<HtmlNode>) = 
  let header = trs |> Seq.map(fun tr -> tr.Descendants("th"))
           |> Seq.find(fun th -> (th |> Seq.length > 0))
           |> Seq.map(fun th -> th.InnerText())

  trs |> Seq.map(fun tr -> (tr.Descendants("a") |> Seq.tryHead, 
                tr.Descendants("td") 
                |> Seq.map(fun t -> t.InnerText())))
    |> Seq.filter(fun pair -> fst(pair) |> fun a -> a.IsSome)
    |> Seq.map(fun p -> (fst(p)
                |> fun a-> a.Value.InnerText(), 
                      snd(p) |> Seq.zip header))
    |> Map.ofSeq

  

let getDistricts(city) = 
  let city = city |> cityFromBaseString
  HtmlDocument.Load("https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_"+ city)
    .Descendants("table") |> Seq.head
    |> fun item -> item.Descendants("tr")
    |> tableRowToMap

Type Provider

[<TypeProvider>]
type DistrictProvider() as this = 
  inherit TypeProviderForNamespaces()

  let assembly = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly()
  let ns = "Byteville.DistrictProvider"
   
  let districtProviderType = 
    ProvidedTypeDefinition(assembly, ns, "DistrictProvider", None)

  let instantiate typeName ([|:? string as city|]: obj array) =
    let ty = ProvidedTypeDefinition(assembly, ns, typeName, None)

    let ctor = ProvidedConstructor(List.Empty,
          InvokeCode = fun [] -> <@@ city |> getDistricts @@>)

    ctor.AddXmlDocDelayed(fun () -> "Creates an instance of provider by given city")

    ty.AddMember ctor

    city |> getDistricts
      |> Seq.map(fun mapItem ->
        ProvidedProperty(mapItem.Key, typeof<Map<string,string>>,
          GetterCode = fun [map] ->
            let key = mapItem.Key
            <@@ ((%%map:obj) :?> Map<string, seq<string*string>>).[key] |> Map.ofSeq @@>))
      |> Seq.toList
      |> ty.AddMembers   
    
    ty

  do
    districtProviderType.DefineStaticParameters(
    [ProvidedStaticParameter("city", typeof<string>)], 
      instantiate)

  do
    this.AddNamespace(ns, [districtProviderType])

[<assembly:TypeProviderAssembly>]
  do()

 

Rozpoczynamy od atrybutu <TypeProvider> będącego instrukcją dla kompilatora odnośnie tego, jak ma ten typ traktować. Sam typ przyjmuje statyczny parametr będący nazwą miasta i generuje dla niego tyle propercji instancyjnych ile dzielnic ma dane miasto. Wartością każdej z takich propercji będzie mapa atrybutów i ich  wartości.

Advertisements

One thought on “[DajSięPoznać#12] F# Type Providers – przejęcie kontroli nad IntelliSense

 1. Pingback: [DajSięPoznać] Podsumowanie | When the smoke is going down

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s