Wzorce projektowe w źródłach .NET: 3/3 wzorce behawioralne

Ostatnia część code review źródeł .NET Core. Przeglądaliśmy już wzorce kreacyjne i strukturalne. Tym razem poszukujemy wzorców behawioralnych.

Warto pamiętać, że słynna książka Gang of Four na temat  wzorców została wydana w roku 1994, natomiast początki .NET to rok 2002. Dlatego też niektóre wzorce, takie jak iterator czy observer zostały wbudowane w sam C#. Mam tu na myśli konstrukcje takie jak yield czy event. Poszukajmy zatem pozostałych wzorców behawioralnych.

Null Object

Reprezentacja domyślnej wartości danego obiektu.

namespace System.IO
{
  public abstract class Stream : IDisposable
  {
    public static readonly Stream Null = new NullStream();
    //...

    private sealed class NullStream : Stream
    {
      internal NullStream() { }

      public override bool CanRead
      {
        [Pure]
        get
        { return true; }
      }
      
      public override long Position
      {
        get { return 0; }
        set { }
      }      

      protected override void Dispose(bool disposing)
      {
        // Do nothing - we don't want NullStream singleton (static) to be closable
      }

      public override int Read(byte[] buffer, int offset, int count)
      {
        return 0;
      }
    }
  }
}

Klasa NullStream jest Singletonem i ma za zadanie reprezentować pusty strumień. Większość przeładowanych metod z klasy bazowej albo nic nie robi albo zwraca domyślne wartości. Dobry sposób na zabezpieczenie się przed wyjątkami typu NullReference.

Command

Reprezentacja żądań w postaci obiektów.

namespace System.Data
{
  using System;

  public interface IDbCommand : IDisposable
  {

    IDbConnection Connection
    {
      get;
      set;
    }

    string CommandText
    {
      get;
      set;
    }

    //........

    IDbDataParameter CreateParameter();

    int ExecuteNonQuery();

    IDataReader ExecuteReader();

    IDataReader ExecuteReader(CommandBehavior behavior);

    object ExecuteScalar();
  }
}

Interfejs reprezentuje komendy wysyłane do bazy danych. W zależności od rodzaju komendy i oczekiwanych rezultatów możemy wywołać jedną z czterech metod Execute

Template Method

Implementację kolejnych kroków algorytmu odkładamy do klas pochodnych.

namespace System.Collections
{
  // Useful base class for typed read/write collections where items derive from object
  public abstract class CollectionBase : IList
  {    

    Object IList.this[int index]
    {
      get
      {
        //.....
      }
      set
      {
        if (index < 0 || index >= Count)
          throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(index), SR.ArgumentOutOfRange_Index);
        Contract.EndContractBlock();
        OnValidate(value);
        Object temp = InnerList[index];
        OnSet(index, temp, value);
        InnerList[index] = value;
        try
        {
          OnSetComplete(index, temp, value);
        }
        catch
        {
          InnerList[index] = temp;
          throw;
        }
      }
    }

    protected virtual void OnSet(int index, Object oldValue, Object newValue)
    {
    }

    protected virtual void OnRemove(int index, Object value)
    {
    }

    protected virtual void OnValidate(Object value)
    {
      if (value == null) throw new ArgumentNullException(nameof(value));
      Contract.EndContractBlock();
    }

    protected virtual void OnSetComplete(int index, Object oldValue, Object newValue)
    {
    }
  }
}

Ważna klasa CollectionBase zawiera indekser. W setterze tego indeksera mamy krótki algorytm, który krok po kroku woła wirtualne metody, z którch większość ma pustą implementację w tej klasie bazowej. Dziedzicząc po CollectionBase możemy nadpisać te metody według własnych potrzeb. Wszystko w przestrzeni nazw System.Collections, czyli jeszcze sprzed epoki generyków.

Strategy

Enkapsulacja algorytmu wewnątrz klasy.

namespace System.Security.Cryptography
{
  public abstract class SymmetricAlgorithm : IDisposable
  {
    public virtual byte[] Key
    {
      get
      {
        if (KeyValue == null)
          GenerateKey();
        return KeyValue.CloneByteArray();
      }

      set
      {
        if (value == null)
          throw new ArgumentNullException(nameof(value));

        long bitLength = value.Length * 8L;
        if (bitLength > int.MaxValue || !ValidKeySize((int)bitLength))
          throw new CryptographicException(SR.Cryptography_InvalidKeySize);

        // must convert bytes to bits
        this.KeySize = (int)bitLength;
        KeyValue = value.CloneByteArray();
      }
    }
    
    public virtual ICryptoTransform CreateDecryptor()
    {
      return CreateDecryptor(Key, IV);
    }

    public abstract ICryptoTransform CreateDecryptor(byte[] rgbKey, byte[] rgbIV);

    public virtual ICryptoTransform CreateEncryptor()
    {
      return CreateEncryptor(Key, IV);
    }

    public abstract ICryptoTransform CreateEncryptor(byte[] rgbKey, byte[] rgbIV);
  }
}

Klasa bazowa dla całej rodziny algorytmów szyfrowania symetrycznego. Dziedziczą po niej takie klasy jak Aes czy TripleDes. Możemy też teoretycznie napisać swój algorytm szyfrowania symetrycznego, a zamieszczona powyżej klasa zawiera wspólne API dla całej tej rodziny algorytmów.

Visitor

Definiuje nową operację dla klasy bez zmiany tej klasy.

namespace System.Linq.Expressions
{
  /// <summary>
  /// Represents a dynamic operation.
  /// </summary>
  public class DynamicExpression : Expression, IDynamicExpression
  {
    private readonly CallSiteBinder _binder;
    private readonly Type _delegateType;

    internal DynamicExpression(Type delegateType, CallSiteBinder binder)
    {
      Debug.Assert(delegateType.GetMethod("Invoke").GetReturnType() == typeof(object) || GetType() != typeof(DynamicExpression));
      _delegateType = delegateType;
      _binder = binder;
    }

    /// <summary>
    /// Dispatches to the specific visit method for this node type.
    /// </summary>
    protected override Expression Accept(ExpressionVisitor visitor)
    {
      var dynVisitor = visitor as DynamicExpressionVisitor;
      if (dynVisitor != null)
      {
        return dynVisitor.VisitDynamic(this);
      }

      return base.Accept(visitor);
    }
  }
}

Metoda Accept udostępnia swój stan wszystkim klasom dziedziczącym po ExpressionVisitor. Ich zadaniem jest wykonanie operacji na obiekcie typu DynamicExpression. Metoda Accept wołając wizytora przekazuje referencję do samego siebie  (this).

I tym postem zamykamy trzyodcinkową serię udało się znaleźć aż 15 różnych wzorców w źródłach coreclr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s